• SupportBanner

คุณไม่สามารถใช้บัญชีผู้ดูแลระบบที่มีรหัสผ่านที่เว้นว่างอยู่ เพื่อปลดล็อคบานหน้าต่างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของการตั้งค่าระบบได้

 

คุณไม่สามารถปลดล็อคบานหน้าต่างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ถ้าบัญชีผู้ดูแลระบบที่คุณใช้มีรหัสผ่านที่เว้นว่างอยู่ โปรดใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ดูแลระบบที่คุณต้องการจะใช้

  1. จากเมนู Apple ให้เลือก การตั้งค่าระบบ
  2. เลือก มุมมอง > ผู้ใช้และกลุ่ม
  3. เลือกผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบที่มีรหัสผ่านว่างอยู่ จากรายชื่อผู้ใช้ในบานหน้าต่างการตั้งค่า
  4. คลิกปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน

  5. เว้นว่างช่อง รหัสผ่านเดิม ไว้
  6. ป้อนรหัสผ่านในช่อง รหัสผ่านใหม่ และช่อง ยืนยัน
  7. ป้อนคำใบ้รหัสผ่าน
  8. คลิก เปลี่ยน

ตอนนี้คุณจะสามารถใช้บัญชีผู้ดูแลระบบเพื่อปลดล็อคบานหน้าต่างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวได้แล้ว